Základní informace

Posláním pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú. je vytváření klidného a bezpečného života seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytujeme dostupné, kvalitní sociální služby, zaměřené na podporu fyzických a psychosociálních dovedností uživatelů našich služeb. Při poskytování našich služeb dbáme na důstojnost a jedinečnost každého uživatele.  

Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatelů a je postaveno především na vnitřních zdrojích služeb pro osoby, které potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb.

K cílům služeb vedoucím k naplnění poslání poskytované služby patří:

  • poskytování kvalitní pečovatelské služby na základě plánování, vycházející z individuálních potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější péče vzhledem k cílové skupině;
  • ochrana práv uživatelů;
  • vytvoření příjemného a vstřícného prostředí;
  • podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými;
  • podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží dosavadnímu způsobu života uživatele;
  • zajišťování možnosti využívat místní instituce;
  • zajištění bezpečné a odborné služby;
  • snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali;
  • chránit klienty před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby;
  • podporovat uživatele služeb v soběstačnosti;
  • vzdělávání personálu, zejména v oblasti komunikace a zvládání obtížných situací a reakcí při jednání s uživateli služeb.

Cílová skupina

  • senioři;
  • občané, kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod;
  • občané se zdravotním postižením;
  • občané se sníženou mobilitou;
  • občané, kteří potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Služba není určena

  1. osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře v lůžkovém zdravotnickém zařízení;
  2. osobám v akutní fázi infekčního onemocnění;
  3. osobám, které by ohrožovaly sebe a své okolí;
  4. osobám, které nespadají do cílové skupiny.

Základní činnosti

V rámci pečovatelské služby Vám budou poskytovány podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění, tyto základní činnosti:

A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC,
C) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování není poskytována jako sociální služba,
  2. dovoz nebo donáška jídla není poskytována jako sociální služba,
  3. pomoc při přípravě jídla a pití,
  4. příprava a podání jídla a pití,

D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

  1. běžný úklid a údržba domácnosti,
  2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
   donáška vody,
  3. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
  4. běžné nákupy a pochůzky,
  5. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
  6. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
  7. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
E) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
  2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Od 15.4.2016 provozujeme novou službu – půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Více informací včetně katalogu s nabízenými pomůckami najdete v části Půjčovna pomůcek na tomto webu.

Senior transport

Jako další fakultativní službu jsme zavedli přepravu lidí s handicapem. Pokud máte například zhoršenou pohyblivost nebo jste upoutáni na invalidní vozík a potřebujete odvézt k lékaři či na úřad, můžeme vám odvoz zajistit.

Cena služby – vozidlo s řidičem

 • doprava - základní sazba 17,- Kč/km
 • doprava zpáteční (do výchozího místa) 14,- Kč/km
 • čekání 3,- Kč/min
 • přistavení vozidla - do 30 km od Vestce 30,- Kč
 • přistavení vozidla - nad 30 km od Vestce 30,- Kč + 10,- Kč za každý další kilometr

Objednávání služby:

Služba se objednává alespoň 48 hodin předem, a to telefonicky nebo SMS zprávou na e-mail: administrativa.kpz@email.cz, tel.: 778 095 645. Poskytovatel vždy objednávku služby klientovi potvrdí. Služba je řádně objednána jen v případě, pokud klient od poskytovatele obdrží potvrzení objednávky služby v daném termínu.