Všeobecné obchodní podmínky – půjčovna kompenzačních pomůcek

Kvalitní podzim života, z.ú.
se sídlem Vestecká 11, 252 50 Vestec, IČ: 033 38 878,
zapsaná v ústavním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 70,
zastoupená Lenka Klestilová, ředitelka,

vydává

Všeobecné obchodní podmínky – půjčovna kompenzačních pomůcek

Podmínky nájmu:

 1. Kvalitní podzim života, z.ú., dále „Pronajímatel“ je podnikatelem provozujícím půjčovnu kompenzačních pomůcek.
 2. Nájemcem může být výhradně fyzická osoba starší 18 let. Výjimky povoluje ředitelka Pronajímatele. Pronajímatel má právo neuzavřít smlouvu s kteroukoliv osobou bez udání důvodu.
 3. Mezi pronajímatelem a nájemcem bude vždy bez výjimek uzavřena písemná smlouva nejpozději k datu dodání předmětu nájmu.
 4. Nájemné se hradí za kalendářní měsíc, je splatné na základě faktury vystavené pronajímatelem po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém nájem podle této smlouvy trval. Je-li předpokládaná doba nájmu kratší než 1 měsíc, platí se nájemné při podpisu této smlouvy.  Měsíční nájemné se účtuje za každý kalendářní měsíc, v němž nájem trval alespoň 15 dnů. Týdenní nájemné se účtuje, pokud nájemní vztah v daném měsíci trval méně než 15 dnů, a to za každý započatý kalendářní týden nájmu do skončení kalendářního měsíce. Nájemné se účtuje od okamžiku předání věci nájemci do okamžiku převzetí věci pronajímatelem, nedohodnou – li se strany jinak. Splatnost faktury se sjednává v délce čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení faktury.
 5. Předání a převzetí předmětu nájmu si smluvní strany potvrdí.
 6. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu bezprostředně po podepsání této smlouvy. Pokud je s předáním předmětu nájmu spojena doprava nebo montáž, pronajímatel dodá nájemci věc do deseti pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
 7. Nespotřebovaná část nájemného při dřívějším vrácení předmětu nájmu se nevrací.
 8. Je-li předpokládaná doba nájmu kratší než 1 měsíc, platí se nájemné při podpisu této smlouvy.
 9. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání předmětu nájmu třetí osobě.
 10. Škodu na předmětu nájmu vzniklou běžným používáním nese pronajímatel. Nájemce je povinen vznik škody pronajímateli oznámit.
 11. Pokud nájemce způsobí škodu nesprávným užíváním předmětu nájmu či pokud způsobí škodu v důsledku jiných okolností, za něž odpovídá, uhradí prokazatelnou škodu pronajímateli nájemce. Na náhradu škody bude nájemci vystavena běžná faktura.
 12. Pokud se vyskytne v průběhu užívání předmětu nájmu potřeba oprav, které nelze odstranit běžnou údržbou, je nájemce povinen tuto potřebu bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. Pronajímatel pak zajistí provedení oprav na své náklady.
 13. Nájemní vztah zaniká:
  1. uplynutím doby, na kterou byl sjednán,
  2. písemnou dohodou smluvních stran,
  3. zničením předmětu nájmu, nebo
  4. písemnou výpovědí ze strany pronajímatele bez udání důvodů. Pronajímatel je oprávněn nájem ukončit s okamžitou účinností a žádat vrácení předmětu nájmu neprodleně po doručení výpovědi, nejpozději však do 7 dnů od doručení výpovědi. Výpověď může být doručena nájemci i formou e-mailu na e-mail uvedený v označení nájemce v úvodu této smlouvy, přičemž se má za to, že výpověď byla doručena okamžikem jejího odeslání pronajímatelem.
  5. písemnou výpovědí zaslanou nájemcem alespoň 5 dnů před koncem období (týden/měsíc) na adresu pronajímatele uvedenou v záhlaví nebo na email administrativa.kpz@email.cz. Nájem v tomto případě končí ke konci aktuálního období.
 14. Nájemce je povinen po skončení nájmu pronajímateli předmět nájmu vrátit. Strany si předání předmětu nájmu potvrdí a uvedou případné vady přesahující běžné opotřebení a způsob, jakým budou ze strany nájemce vzniklé vady (pokud jím byly způsobeny) odstraněny.
 15. Pokud Nájemce předmět nájmu nevrátí v dohodnuté době nebo po zániku smluvního vztahu, má Poskytovatel nárok na úhradu nájemného i po zániku smluvního vztahu až do okamžiku vrácení. V případě, že nájemce věc nevrátí z jakéhokoliv důvodu do 30 dnů od ukončení nájemního vztahu, má pronajímatel nárok na úhradu pořizovací ceny věci uvedené v záhlaví.
 16. Dopravu, montáž a demontáž poskytuje nájemci externí dodavatel Radek Kubásek, tel.: 603 140 247. Nájemce hradí dopravu, montáž a demontáž přímo externímu dodavateli při dodání předmětu nájmu v hotovosti, a to ve výši:
  1. Montáž a demontáž: po 1200,- Kč/úkon, celkem 2400,- Kč.
  2. Stěhování do/z patra: 100,- Kč/patro.
  3. Doprava: účtuje se 13,- Kč/km pro oba směry. Trasa se vypočítává podle plánovače na mapy.cz, optimální trasu volí dodavatel.
 17. Některé předměty, zejména polohovací lůžko, budou poskytnuty do nájmu jen povinnou montáží a demontáží externím dodavatelem. Externímu dodavateli se předávají vždy ve složeném stavu, přičemž bude překontrolována jejich funkčnost a teprve poté bude provedena demontáž a rozložení.
 18. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel zpracovává jeho osobní údaje z důvodu plnění této smlouvy a navazujících právních jednání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR). Ostatní smluvní strany, pokud se jedná o fyzické osoby, v postavení Subjektu údajů mají pak právo zejména na 1) přístup k osobním údajům, 2) opravu, resp. doplnění, 3) na výmaz, 4) na omezení zpracování, 5) na přenositelnost údajů, 6) vznést námitku, 7) nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. Kontaktní osobou pronajímatele pro zpracovaní osobních údajů je Lenka Klestilová, ředitelka.
 19. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od data vydání do odvolání. Zveřejněná verze 2019/05

Ve Vestci dne 13.05.2018

Lenka Klestilová, ředitelka
v.r.

Ke stažení