Rozvoz obědů - podmínky služby

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DOVOZ OBĚDŮ

1) Dodavatel:

Služby KPŽ s.r.o., IČ: 050 02 427, se sídlem: Vestecká 11 Praha západ 252 50, spis. zn. C 256364 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupena: Lenka Klestilová, jednatelka (dále Dodavatel).

2) Popis služby:

Prodej a doprava chlazených balených obědů k zákazníkovi (dále zboží). Zboží Dodavatel nakoupí u svých smluvních partnerů a zákazníkovi bude dodáváno v každý pracovní den v době mezi 9 a 13 hodinou.

3) Zákazník:

Zákazníkem může být jakákoliv zletilá osoba. Podmínkou poskytnutí služby je, že místo dodání je uvedeno v seznamu obcí, kde se služba poskytuje nebo místo leží na rozvozové trase.

4) Postup objednávání:

Zákazník si na základě jídelního lístku doručeného mu emailem nebo v rámci rozvozu objednává z nabídky Dodavatele obědy, a to tak, že na jídelní lístek zakroužkuje jednotlivé obědy, vyznačí počty a lístek podepíše. Takto označený lístek jako objednávku nejpozději do pátku předchozího týdne předá zákazník Dodavateli, a to buď v tištěné podobě nebo elektronicky na obedy.kpz@email.cz. Změny v objednávkách jsou nepřípustné, výjimku tvoří vážné důvody na straně Zákazníka, např. nenadálá hospitalizace, kdy je přípustné změnu nahlásit max. 24 hodin předem. Jednotlivé dodávky zboží budou dodávány na dodací adresu vyplněnou zákazníkem na této objednávce, nejpozději do 13. hodiny příslušného dne. Pokud Zákazník zboží osobně nepřevezme, je Dodavatel oprávněn použít náhradní způsob dodaní obědů (např. taška se zbožím se zavěsí na kliku dveří).

5) Kvalita a reklamace:

a)

Dodavatel zboží dodává v uzavřených obalech a chlazené. Zákazník je oprávněn odmítnout převzít zboží, jehož obal je narušen (nevztahuje se na polévky). V případě náhradního způsobu doručení vzhledem k možným změnám v kvalitě zboží způsobeného přechováváním v nevhodné teplotě ručí dodavatel za kvalitu a zdravotní nezávadnost zboží pouze do chvíle uložení na smluvené místo.

b)

Dodavatel neručí za nutriční hodnoty nebo chuťové vlastnosti Zboží. Zavazuje se však vyřizovat s výrobci případné stížnosti na kvalitu a reklamace. V případě sporu o množství nebo druh zboží je podkladem řešení vždy objednávka. Pokud jsou Zákazníci manželé, je platné právní jednání každého z nich.

6) Cena, platební podmínky:

a)

Základní cena oběda se stanovuje na 107,- Kč včetně DPH, pokud není stanoveno jinak. Změny v cenách dodavatel vyznačí na jídelním lístku vždy nejméně 14 dnů předem. Vyplněním Objednávky s novou cenou Zákazník na změnu ceny přistupuje.

b)

Výjimky ze základní ceny:

  • Klientům Kvalitního podzimu života, z.ú. a seniorům nad 65 let se poskytuje sleva ve výši 25,- Kč ze základní ceny na částku 82,-Kč včetně DPH
  • občanům Vestce se poskytuje sleva ve výši 55,- Kč ze základní ceny na částku 52,- Kč včetně DPH. Tato sleva bude přiznávána, pokud bude Obec Vestec na tuto slevu přispívat.

c)

K ceně oběda Dodavatel účtuje dopravné, a to ve výši 25,- Kč vč. DPH za každý první oběd dodaný do jednoho dodacího místa v témže dni, za každý druhý a další oběd Dodavatel účtuje dopravné ve výši 10,- Kč vč. DPH. Dopravné se účtuje vždy kromě výjimek uvedených níže.

d)

Výjimky z dopravného:
Dopravné neplatí občané obcí Vestec, Ohrobec, Dolní Břežany a jejich spádové obce, Sulice a jejich spádové obce, Velké Přílepy, Holubice, Tursko, Dobřejovice, Statenice. Občané  Jesenice a jejich spádových obcí platí dopravné ve výši 10,- Kč vč. DPH. Tato sleva bude přiznávána, pokud budou příslušné obce na tuto slevu přispívat a službu podporovat dle svých podmínek. V případě firemních zákazníků, kteří odebírají 10 a více obědů denně na téže adrese bude dopravené stanoveno individuálně.

e)

Dodavatel vystaví daňový doklad podle způsobu úhrady Zákazníkem. Zákazníkovi, který hradí převodem na účet, bude zaslána faktura se. Zákazníkovi, který hradí hotově, bude vystaven pokladní doklad EET, který bude předán oproti úhradě.  Splatnost vyúčtování je 5 dní.

f)

V případě prodlení delšího než 5 dnů po datu splatnosti je zákazník oprávněn vystavit a Dodavateli zaslat upomínku platby, která není zpoplatněna. Upomínka se zasílá elektronicky nebo předává osobně prostřednictvím zaměstnance Dodavatele.

g)

V případě prodlení delšího než 30 dnů nebo v případě 3 neuhrazených pohledávek má Dodavatel právo dodávku Zboží zákazníkovi dočasně přerušit. Zároveň je oprávněn mu zaslat Předžalobní upomínku, která je zpoplatněna částkou 500,- Kč + DPH. K obnově dodávek dojde v takovém případě teprve po úhradě všech pohledávek Dodavatele za Zákazníkem.

h)

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávané pouze v rozsahu nezbytně potřebném pro objednávání, doručování a účtování obědů. Data jsou přechovávána pouze po dobu nezbytně nutnou a po splnění účelu jsou mazána. Písemné objednávky Dodavatel skartuje ihned po jejich zaplacení. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel zpracovává osobní údaje z důvodu plnění této smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR). Zájemce, pokud se jedná o fyzickou osobu, v postavení Subjektu údajů má pak právo zejména na 1) přístup k osobním údajům, 2) opravu, resp. doplnění, 3) na výmaz, 4) na omezení zpracování, 5) na přenositelnost údajů, 6) vznést námitku, 7) nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. Kontaktní osobou zprostředkovatele pro zpracování osobních údajů je jednatelka Dodavatele.

6) Platnost podmínek:

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1. 6. 2019 do odvolání.

Ve Vestci dne 01.04.2019

Lenka Klestilová, jednatelka, v.r.
Služby KPŽ s.r.o.

Close Menu